KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

REGULAMIN KONKURSU

„KARTKA ŚWIĄTECZNA - Wielkanoc 2020”

 

     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

 1. Wyrabianie poczucia estetyki.
 2. Podniesienie wiary we własne umiejętności.
 3. Zwiększanie zdolności manualnych.

     Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Bolesławiec.

     Uczestnicy   konkursu   ręcznie wykonają   kartkę   świąteczną   z   okazji   Świąt  
     Wielkanocnych. Kartki konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach:

 1. Kategoria I – dzieci do 12 lat,
 2. Kategoria II – młodzież od 13 do 16 lat,
 3. Kategoria III – powyżej 16 lat.
 1. Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna (technika dowolna).
 2. Maksymalna wielkość kartki nie może przekraczać formatu A5.
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 4. Kartki konkursowe na odwrocie nie mogą być opisywane (kartki opisane nie będą oceniane w konkursie)
 5. Do nadesłanych kartek należy dołączyć n/w załączniki:

a). dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (załącznik nr 1 - karta informacyjna),

b). oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie (załącznik nr 2),

      6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich, ewentualne zniszczenie kartek 
          konkursowych podczas transportu.

      7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

      8. Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych.

      9. Prace należy dostarczyć do 20 marca 2020 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
ul.Kasztanowa 1b, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec

z dopiskiem „KARTKA ŚWIĄTECZNA – Wielkanoc 2020”

 

Załącznik nr 1.

 

KARTA INFORMACYJNA

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora:

...................................................................................................................................................

 

Wiek: ........................................................

 

Adres zamieszkania:

 ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 2.

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie plastycznym

„Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020”

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie  w celu udziału w konkursie „Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020” oraz upublicznienia tych danych w razie wygranej lub w razie zdobycia nagród w konkursach przeprowadzanych podczas w/w wydarzenia na stronie internetowej http://www.gokis.boleslawiec.org/, a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w mediach powszechnych i społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów wydarzenia w przypadku wytypowania mojej osoby jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

 

Czytelny podpis

 

 

* Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie plastycznym

„Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020”

 

 

Działając w imieniu małoletniego …………………………………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie w celu jego udziału w konkursie „Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020” oraz upublicznienia tych danych w razie jego wygranej lub w razie zdobycia nagród w konkursach przeprowadzanych podczas w/w wydarzenia na stronie internetowej http://www.zgokis.boleslawiec.org/, a w szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach powszechnych i społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów wydarzenia w przypadku wytypowania go jako laureata. Dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie dostępu do danych oraz do ich poprawiania. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach. Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

                                                                                                                 Czytelny podpis

Plakat Wielkanoc kartka świąteczna.jpeg

PDFWielkanoc-2020-regulamin-i-załaczniki.pdf (47,41KB)

 

Prev