Najciekawsze Jajko Wielkanocne - konkurs

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZE JAJKO WIELKANOCNE”

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b
Tel. 75-732-14-77, kom. 782-450-211

 

2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej.

3. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jajka wielkanocnego .

4. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Bolesławiec.
Autorem danej pracy może być wyłącznie jedna osoba. Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach:  I kat. 12 - 15 lat, II kat. 16 lat i powyżej.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

- wykonanie jednego jajka wielkanocnego ,

- technika zdobienia jajka jest dowolna, jednak powinna być trwała i możliwa do transportu.

- umieszczenie wykonanej pracy w pudełku lub woreczku zawierających następujące informacje:

Imię i nazwisko, wiek, adres, telefon. Jajka należy dostarczyć do biura GOKiS w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b w terminie do 24 marca 2021 r.


6. OCENA PRAC

Przy ocenie jajek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria: estetyka wykonania, walory artystyczne pracy.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.gokis.gminaboleslawiec.pl oraz na fanpage ośrodka na facebooku i instagramie.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator powiadomi telefonicznie laureatów o terminie i miejscu wręczenia nagród.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem podpisania oświadczenia RODO (załącznik nr 1 do konkursu). Brak podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z konkursu.
Prace konkursowe można odebrać po ogłoszeniu wyników konkursu.

plakat naciekawsze jajko.jpeg

 

 

 

Prev