Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest wtorek, 25 czerwca 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

Zgoda i Klauzula informacyjna "Najpiękniejszy list pisany odręcznie"

18 października 2018

INFORMACJA DO WYDRUKU

 

…............................................

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu na NAJPĘKNIEJSZY LIST PISANY ODRĘCZNIE

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec

moich danych osobowych w celach uczestnictwa w konkursie na „Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie” i promocyjnych. Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO od

Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

 

…..............................

Podpis uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna

  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. wzięcia udziału w

KONKURSIE NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST PISANY ODRĘCZNIE

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) informuję, że:

 

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie: Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec, za pośrednictwem poczty elektronicznej: gokis.boleslawiec@wp.pl ; telefonicznie: tel. fax/75 732 14 77.

2.     Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w jednostce. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw. Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: gokis.boleslawiec@wp.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ośrodka.

3.     Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, to znaczy, że osoba, której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

4.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym.

5.     Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne, o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

6.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

7.       Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie.

[ wróć ]