Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

RUSZA GMINNA LIGA SOŁECKA PIŁKI SIATKOWEJ

14 lipca 2011

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Bolesławiec do wzięcia udziału w rozgrywkach Gminnej Ligi Sołeckiej Piłki Siatkowej 2011. Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.Termin rozgrywek planowany jest na jesień 2011 roku. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 9 września 2011 roku bezpośrednio w siedzibie GOKiS w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, telefnicznie 75 732 14 77 lub za pomocą e-mail: gokiskrzysztof@wp.pl . Więcej informacji znależć można w regulaminie Ligii.

 

Regulamin Gminnej Ligi Sołeckiej Piłki Siatkowej 2011    

1. Cel 

1.1. Integracja mieszkańców gminy Bolesławiec,

1.2.  Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia,

1.3. Popularyzacja wśród mieszkańców Gminy Bolesławiec piłki siatkowej,

1.4. Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową,

1.5. Wyłonienie najlepszej drużyny gminy Bolesławiec,

1.6. Popularyzacji idei Fair Play w sporcie amatorskim.

2. Organizator

2.1. Organizatorem Gminnej Ligi Sołeckiej Piłki Siatkowej 2011 jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B,

2.2. Koordynatorem ligi jest Krzysztof Mosiądz e-mail: gokiskrzysztof@wp.pl

3. Termin i miejsce

3.1. Spotkania rozgrywane będą jesienią 2011 r. według ustalonego harmonogramu,

3.2. Terminarz spotkań zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym z kapitanami drużyn,

3.3. Spotkania rozgrywane będą na salach sportowych Szkół Podstawowych gminy Bolesławiec,

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym harmonogramie w przypadku organizacji imprez kulturalno – sportowych odbywających się w salach sportowych.

4. Uczestnictwo

4.1. Prawo do uczestnictwa w rozgrywkach mają osoby mieszkające na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec, które ukończyły minimum 15 lat,

4.2. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny, a uczestnictwo w lidze jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność,

4.3. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie amatorzy tj. osoby nie zgłoszone do rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej,

4.4.  Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane,

4.5.  W rozgrywkach mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia, a zgłoszenie się do ligi jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych,

4.6.  Uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem NNW oraz przedmedyczną opieką lekarską.

5. Zgłoszenia drużyny

5.1.Zgłoszenia pisemne (na załączonym druku) należy dostarczyć do dnia 09.09.2011 r. bezpośrednio w siedzibie organizatora lub faksem 75 732-14-77 oraz za pomocą e-mail: gokiskrzysztof@wp.pl,

5.2. Dostarczone zgłoszenie powinno zawierać:           

● pełną nazwę drużyny,

● imiona i nazwiska zawodników wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania,

● imię i nazwisko kapitana zespołu,

● telefon kontaktowy oraz adres e-mail do kapitana zespołu,

5.3. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodników na udział w rozgrywkach,

5.4. Brak pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych spowoduje nie dopuszczenie zawodnika do rozgrywek.

6. Wymogi regulaminowe

6.1. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS, dostępne na stronie www.pzps.pl,

6.2 Zespół składa się maksymalnie z 14 zawodników natomiast minimalna liczba zgłoszonych zawodników wynosi 8 osób,

6.3. W meczu może wystąpić tylko zawodnik, który jest umieszczony w składzie danej drużyny na oświadczeniu złożonym do Ligi,

6.4. W czasie meczu na boisku musi przebywać co najmniej 5 zawodników,

6.5. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnianie listy zawodników,

6.6. Zabronione jest zmienianie drużyn przez zawodników w czasie trwania rozgrywek (wyjątkiem  jest wycofanie się drużyny z rozgrywek, gdzie jej zawodnicy mogą zasilić inne zespoły),

6.7. Zespoły powinny w miarę możliwości posiadać jednolite stroje sportowe oraz obowiązkowo obuwie sportowe.

7. System rozgrywek

7.1.  Harmonogram oraz sposób rozgrywania uzależniona jest od liczby zgłoszonych drużyn,

7.2. Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Pierwszy i drugi set do 25 punktów i 2 punktów przewagi, natomiast trzeci set (tie-break) do 15 punktów i 2 punktów przewagi,

7.3. W rozgrywkach będzie obowiązywała następująca zasada punktacji:

3 pkt dla drużyny która wygrała mecz w stosunku 2:0,

2 pkt dla drużyny która wygrała mecz w stosunku 2:1,

1 pkt dla drużyny która przegrała mecz w stosunku 1:2,

0 pkt dla drużyny która przegrała mecz 0:2,

7.4. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, gdy:

● drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut,

● drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejszą niż 5 osób,

● drużyna odmówi gry pomimo wezwania sędziego, bądź na boisku zostaje mniej niż 5 zawodników,

● w drużynie wystąpił zawodnik nie uprawniony do rozgrywek,

7.5. Drużyna ukarana 2 walkowerami zostaje wykluczona z rozgrywek,

7.6. W przypadku, gdy drużyna w trakcie rozgrywek wycofa się lub zostanie wykluczona, wszystkie mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem 0:2 i 0:25 w każdym secie,

7.7.  W wyjątkowych sytuacjach drużyny mogą przełożyć termin rozegrania meczu. Każda drużyna może skorzystać z tego przywileju wyłącznie jeden raz,

7.8. O zmianie terminu meczu, drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest powiadomić organizatora najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym w harmonogramie terminie rozegrania meczu,

7.9. W przypadku nie rozegrania meczu w przełożonym terminie, na drużyny nakłada się karę walkowera.

8. Sędziowie i sędziowanie

8.1. W trakcie każdego spotkania sędziować będą sędziowie boiskowi. Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie - sędzia główny prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach spornych,

8.2. W wyjątkowych przypadkach (brak sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn,

8.3. Wyłącznie grający kapitan jest upoważniony do rozmowy z sędziami w celu przekazania prośby o wyjaśnienie zastosowania lub interpretacji przepisów.

9. Nagrody

9.1. Organizator funduje dyplomy dla wszystkich drużyn oraz pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych zespołów, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

10. Odpowiedzialność

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: ubezpieczenie zawodników, skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie trwania rozgrywek,

10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas rozgrywek,

10.3. Za szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody odpowiadają bezpośredni sprawcy,

10.4. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby im towarzyszące oraz są odpowiedzialne za kulturę na boisku, porządek w szatni itp. 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu,

11.2.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie,

11.3.  Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje tylko organizatorowi,

11.4.  Wszystkie sporne kwestie i niejasne sprawy należy zgłaszać i uzgadniać z koordynatorem ligi,

11.5.  Na obiektach sportowych obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych,

11.6.  Zawodnicy uczestnicząc w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie imienia, nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród na stronie internetowej Organizatora,

11.7. Drużyny zgłoszone do rozgrywek przyjeżdżają na mecze we własnym zakresie i na własny koszt,

11.8.  Zgłoszenie się drużyny do rozgrywek jest jednocześnie akceptacją regulaminu przez wszystkich, jej zawodników.

[ wróć ]